Kancelaria

Kancelaria

Kancelaria komornicza powstała w 2018 roku. Jej personel stanowią ludzie młodzi, doświadczeni i dynamiczni, posiadający wiedzę z zakresu egzekucji sądowej. Zdobyte umiejętności pozwalają nam w sposób profesjonalny przeprowadzić egzekucję.
Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Gdańsk – Północ w Gdańsku Paweł Sarbiewski realizuje następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.